Frieda trinkt den Schoppen

Frieda kann den Schoppen schon (fast) selber trinken

Frieda trinkt den Schoppen